Giỏ hàng

Giá vàng

 Loại vàng

Giá mua

Giá bán

9T5

5.815

5.840

999

6.131

6.156

9999

6.141

6.166

600

3.746

3.946

471

2.371

2.571